دومین نمایشگاه مدیریت بحران کشور

:گروه مهندسی سترا شما را به دومین نمایشگاه و همایش بین المللی ایمنی ، امنیت و مدیریت بحران کشور واقع در شهر آفتاب دعوت مینماید 

غرفه 129