نواری استیل

این قطعه برای نشان دادن مسیر مستقیم معرفی میگردد و مادامی که این مسیر ادامه دارد ، نابینا و یا کم بینای محترم میتواند به مسیر خود ادامه دهد . این قطعه نیز با توجه به نوع مسیر از سه ردیف تا پنج ردیف با  آکس هشت الی ده سانتی متر نصب خواهد شد .

navari