پولکی صفحه ای

این مدل صفحات ، با توجه به اینکه در بعضی ازمسیرها قابلیت نصب قطعات پولکی و نواری به صورت جداگانه وجود ندارد به صورت یکجا طراحی شده است . این قطعه نیز با توجه به ابعاد مسیر از سه ردیف تا چهار ردیف خواهد بود.

poolakisafhei