بازسازی کامل طبقه دوم بهزیستی استان تهران

بازسازی کامل بالغ بر 600 مترمربع طبقه دوم بهزیستی استان تهران